24 Ιαν 2024 13:48 - Βασίλης Τσουκαλάς

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Το Τμήμα Πληροφορικής μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την με Α.Π. 86549/26.09.2023 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» με τίτλο «Δράσεις δια βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» (Κωδικός Πρόσκλησης: EKΠ07,ΑΔΑ: 9ΩΟΛΗ-ΝΗ5), και σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αρ. 294/19.01.2024/Θέμα Α3.18, ΑΔΑ:6Ω0Δ46ΨΖ3Π-ΠΡΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσκαλεί νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για τη σύναψη 4 συμβάσεων ανάθεσης έργου στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023‐2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 6003751, που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023

– 2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος». Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.


Συνημμένα αρχεία

el_1335_1.pdf