Οδηγός Πρωτοετών

Με τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά υποδεχόμαστε στο Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες μας. Ο οδηγός αυτός προσπαθεί να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές, λύνοντας τις πιο βασικές σας απορίες.


Πώς θα αποκτήσω την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ΠΑΣΟ;

Για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην οποία ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), πρέπει να υποβάλλει ο κάθε φοιτητής ηλεκτρονική αίτηση. Αίτηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Κάθε φοιτητής για να υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) είναι απαραίτητο να διαθέτει λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος των σπουδών του.


Πώς θα παραλάβω την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – ΠΑΣΟ;

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο φοιτητής μπορεί να παραλάβει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – ΠΑΣΟ από συγκεκριμένο σημείο διανομής, το οποίο και θα έχει επιλέξει όταν θα κάνει την αίτηση του. Η παραλαβή είναι δυνατή μόνο εφόσον η αντίστοιχη αίτηση του έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος και αφού πρώτα ειδοποιηθεί με sms ή email από τον ατομικό του λογαριασμό στο διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – ΠΑΣΟ είναι αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο φοιτητή και μόνο.


Πότε θα δηλώσω τα μαθήματα μου;

Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές η δήλωση μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.


Πότε θα δηλώσω τα συγράμματα μου;

Οι φοιτητές εισέρχονται στο δικτυακό χώρο δήλωσης συγγραμμάτων «Εύδοξος» https://eudoxus.gr/  για να επιλέξουν τα συγγράμματα για τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Για το χρονικό διάστημα που θα μπορείτε να δηλώσετε τα συγγράμματα θα βγει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος από τη Γραμματεία.

Αν έχετε προβλήματα με τη διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων θα πρέπει να απευθυν­θείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (https://eudoxus.gr)


Σίτιση – Στέγαση;

Πληροφορίες για την σίτιση και στέγαση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care

 

Υπάρχουν προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στα οποία μπορώ να συμμετάσχω;

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Erasmus η κινητικό­τητα φοιτητών (για σπουδές ενός εξαμήνου ή Πρακτική Άσκηση) σε πανεπιστήμια ή εταιρίες της ΕΕ.

Υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (μέσα από το οποίο κινείται το πρόγραμμα Erasmus) είναι ο κ. Νίκος Κιούρτης (τηλ. 2510462290), όπως επίσης η κα Φαίη Γεωργιάδου (τηλ. 2510462221) και η κα Άννα Μαδυτιανού (τηλ. 2510462308). Το Γραφείο Erasmus βρίσκεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπι­στημίου (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Erasmus  http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/ και φυσικά στο ίδιο το Γραφείο Erasmus.

Υπεύθυνος Καθηγητής Erasmus του Τμήματος Πληροφορικής είναι ο Καθηγητής κ. Αύγουστος Τσινάκος.

 

Πώς μπορώ να διακόψω (αναστείλω) προσωρινά τη φοίτηση μου;

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα επιθυμούν, συνεχόμενα ή μη υπο την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν σύμφωνα με τα παραπάνω τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.

 Προσοχή την αίτηση αναστολής φοίτησης οι φοιτητές πρέπει να την υποβάλλουν κατά την έναρξη των εξαμήνων.