Υπηρεσίες Γραμματείας

Προσωπικό


Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλ0ς

Γραμματέας

Τηλ.: 2510 462147 | Εσωτ.: 147

Fax : 2510 462348

E-mail: secr@cs.duth.gr


Ιωάννης Πεξαράς 

Τηλ.: 2510462341 | Εσωτ.: 341

E-mail: secr@cs.duth.grH Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά  για τους φοιτητές 11:00 – 13:00. Σε αυτό το χρονικό διάστημα κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα, όπως:


__ Βεβαίωση σπουδών

__ Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης

__ Αναλυτική βαθμολογία σε επίσημη μορφή

__ Πιστοποιητικό αποφοίτησης


Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η υποστήριξη ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει πολλές δράσεις με έμφαση στις παρακάτω:


__ Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές

__ Τήρηση μητρώων φοιτητών

__ Έκδοση πιστοποιητικών

__ Χορήγηση υποτροφιών και δανείων

__ Συγκέντρωση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδών

__ Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων

__ Έλεγχο προαπαιτούμενων, απαλλαγών από μαθήματα

__ Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών

__ Έκδοση πτυχίων