Πεδία ΈρευναςΣτο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η έρευνα διεξάγεται ή μέσω των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων είτε μεμονωμένα, καλύπτοντας όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμέ­νων που καλύπτει το Τμήμα. Τα ερευνητικά αντικείμενα των θεσμοθετημένων ερευνη­τικών εργαστηρίων παρουσιάζονται παρακάτω:


Α. Ερευνητικό Εργαστήριο «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές (ΑΜΑ)» (HUman MAchine INteraction Laboratory – HUMAIN-Lab)


Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν τη μελέτη / σχεδίαση / ανάπτυξη μεθοδολογιών / αλγόριθμων / συστημάτων και στην παροχή εκπαιδευτικών /συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και αναπτυξιακών / επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σχετικά με τεχνολογίες μέσω των οποίων μπορεί να αλληλεπιδρά ο άνθρωπος με μηχανές (λογισμικού ή/και υλικού). Τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

1.     Υπολογιστική νοημοσύνη, λογική και συλλογιστική.

2.     Γνωσιακά, κοινωνικά, ημι-αυτόνομα και αυτόνομα ρομποτικά συστήματα και οχήματα.

3.     Τεχνητή όραση, επεξεργασία σημάτων (ήχου, εικόνας, βίντεο, κ.ά.), βιομετρικά συστήματα, αναγνώριση προτύπων, συγκερασμό ανόμοιων τύπων δεδομένων, καινοτόμες τεχνικές αναπαράστασης και επεξεργασίας της πληροφορίας.

4.     Μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού π.χ. συναισθηματικός υπολογισμός, υπολογισμός μεγάλου όγκου δεδομένων, κ.ά.

5.     Διεπαφές, π.χ. σε εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων, κυβερνο-φυσικών συστημάτων (cyber-physical systems), κοινωνικών δικτύων, δικτύων αισθητήρων.

6.     Παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός καθώς και υπολογισμός υψηλής απόδοσης.


Β. Ερευνητικό Εργαστήριο «Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών-ΕΠΕΤΕΚΣ» (Advanced Educational Technologies and Mobile Applications Laboratory – AETMA Lab)


Το αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου καλύπτει τα εξής πεδία:

1.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.

2.     Εφαρμογές μεικτής μάθησης (blended) και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους.

3.     Μάθηση μέσω κινητών συσκευών.

4.     Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και τεχνολογιών ενδεδυμένων τεχνολογιών (wearable technologies).

5.     Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών - τηλεματικές εφαρμογές.

6.     Εφαρμογές τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης (technology enhanced learning).

7.     Τηλεματικές Εφαρμογές – IoT (Internet of Things) 

8.     Υποβοηθούμενη μάθηση μέσω υπολογιστή για άτομα με ειδικές ανάγκες.

9.     Εξόρυξη δεδομένων, ανάλυση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας και ηλεκτρονικής μάθησης (e−learning assessment, data mining in e−learning).

Μελέτη της χρήσης των εικονικών (2D και 3D) κόσμων και της επαυξημένης πραγματι­κότητας στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.


Γ. Ερευνητικό Εργαστήριο «Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών – ΔΥκΑΠ» (Web Services and Information Security Laboratory – WeSIS Lab)


Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και εξειδικευμένη εκπαίδευση, παροχή πιστοποιήσεων, γνωματεύσεων και μελετών στα γνωστικά αντικείμενα των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και της Ασφάλειας Πληροφοριών. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής πεδία:

1.     Tις Διαδικτυακές Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Τhings).

2.     Tην Κυβερνοασφάλεια και την Ασφάλεια δικτύων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

3.     Τις Τεχνολογίες Ευφυούς Πόλης, Γεωργίας, Πλέγματος και Βιομηχανίας (Smart City, Smart Farming, Smart Grid, Smart Industry - Industry 4.0).

4.     Την Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things Security and Privacy) και στα Κυβερνοφυσικά συστήματα (Cyberphy­si­cal Systems).

5.     Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Υγεία.

6.     Στα μεγάλα σύνολα δεδομένων (Big Data).

7.     Στην Ασφάλεια κινητών συσκευών και εφαρμογών.

8.     Στις ασύρματες και κινητές επικοινωνίες, κεραίες και δίκτυα οπτικών ινών.


Δ. Ερευνητικό Εργαστήριο «Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων – Ε.ΒΕ.ΕΣ» (Laboratory of Industrial and Educational Embedded Systems – IEES Lab)


Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και εξειδικευμένη εκπαίδευση, παροχή πιστοποιήσεων, γνωματεύσεων και μελετών στα γνωστικά αντικείμενα των Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν τα εξής πεδία:

1.     Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών για το βιομηχανικό διαδίκτυο (Industrial Internet of Things) και τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems).

2.     Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογιών σχεδιασμού πολύπλοκων συστημάτων (Systems of Systems) και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μηχανικούς συστημάτων (Systems Engineers).

3.     Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την διάδοση της συνεργατικής μάθησης στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

4.     Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και εργαλείων CAD για ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα και ενσωματωμένα συστήματα.Εκτός από τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα όπως αυτά παρουσιάζονται για κάθε ένα από τα παραπάνω ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής, τα μέλη του μπορούν να εστιάζουν χρονικά σε διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα. Καθώς εξελίσσεται συνεχώς η επιστήμη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών εμφανί­ζονται συνεχώς νέες προκλήσεις και προβλήματα που απαιτούν την εύρεση λύσεων. Η ερευνητική διαδικασία επιτρέπει την ανίχνευση διαφορετικών προσεγγίσεων και την εύρεση ποιοτικών και αξιόπιστων λύσεων ή την προσθήκη νέων πρωτοποριακών προσεγ­γίσεων που βελτιώνουν σε σημαντικό ή μεγάλο βαθμό την υπάρχουσα κατά­στα­ση.