Μετεγγραφές

Οι μετεγγραφές γίνονται με βάση το άρθρο 21 του Ν. 4332/2015 σύμφωνα με το οποίο οι δικαιούχοι μετεγγραφής μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 158978/Ζ1/2016, ΦΕΚ 3153/Β/30-9-2016 Άρθρο 4,  μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και της επεξεργασίας των, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των αιτούντων μετεγγραφή.

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύθηκαν στην αίτηση τους.

Η παραπάνω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων διαβιβάζεται στις γραμματείες των Τμημάτων, ενώ οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στις γραμματείες των Τμημάτων τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευθεί να υποβάλλουν με την αίτηση τους.

Οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν τον υποψήφιο αν γίνεται δεκτός για εγγραφή στο Τμήμα, ώστε να προβεί έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή του από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.