Πτυχιακή Εργασία

Γενικά

Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επιπλέον, με την πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καινοτόμους τομείς του χώρου της πληροφορικής, να ολοκληρώσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε ένα τομέα της Πληροφορικής και να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή βιβλιογραφία και την ερευνητική διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις μια καλή πτυχιακή εργασία αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα τόσο για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και για την είσοδο στην αγορά εργασίας.


Ανάθεση

 Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν πτυχιακή από την ένταξή τους στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους. Η διάρκειά της εκτείνεται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο. Η πτυχιακή λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες, 5 στο 7ο εξάμηνο και 5 στο 8ο.  εξάμηνο και υπόκειται στους περιορισμούς δήλωσης που ισχύουν και για τα υπόλοιπα μαθήματα, δηλ. για να δηλωθεί θα πρέπει να έχουν περαστεί ή δηλωθεί κατά προτεραιότητα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

Κάθε πτυχιακή επιβλέπεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή από εξωτερικό συνεργάτη με συνεπιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Προκειμένου να αναλάβει πτυχιακή εργασία ένας/μια φοιτητής/τρια θα πρέπει με δική του/της πρωτοβουλία να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με δυνητικό επιβλέποντα. Η ανάληψη πτυχιακής γίνεται αποκλειστικά από ένα φοιτητή. Πτυχιακές με δύο (2) ή περισσότερους φοιτητές δεν επιτρέπονται.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη διπλωματικής, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει Αίτηση (Παράρτημα 1) στη Γραμματεία και ο Επιβλέπων Καθηγητής Εισηγητική Έκθεση Ανάληψης της πτυχιακής εργασίας (Παράρτημα 2) που επισυνάπτεται στην αίτηση του φοιτητή. Η Συνέλευση του Τμήματος ενημερώνεται από τη Γραμματεία για την αίτηση και την εισηγητική έκθεση ανάληψης πτυχιακής εργασίας και εγκρίνει ή απορρίπτει την ανάληψη. Σε περίπτωση έγκρισης ο επιβλέπων ενημερώνει κατάλληλα αρχείο παρακολούθησης πτυχιακών εργασιών στο οποίο αναγράφει τίτλο πτυχιακής, ονοματεπώνυμο επιβλέποντα, συνεπιβλέποντα (αν υπάρχει), ονοματεπώνυμο φοιτητή, ημερομηνία ανάθεσης και ημερομηνία παράδοσης.


Ολοκλήρωση

Η πτυχιακή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 9 μηνών από την έγκριση ανάθεσης από τη Συνέλευση. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο επιβλέπων έχει τη δυνατότητα να παρατείνει το διάστημα αυτό στους 12 μήνες. Σε περίπτωση παράτασης, ο επιβλέπων υποχρεούται να καταχωρίσει την ημερομηνία που δόθηκε η παράταση και την νέα ημερομηνία παράδοσης στο αρχείο παρακολούθησης πτυχιακών εργασιών. Εφόσον περάσει το διάστημα των 9 ή 12 μηνών και η πτυχιακή δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε ακυρώνεται και ο/η φοιτητής/τρια αναζητά νέα πτυχιακή.

Με το πέρασμα των 5 μηνών από την ανάθεση της πτυχιακής, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει έκθεση προόδου στον Επιβλέποντα με βάση την οποία ο Επιβλέπων εγκρίνει τη συνέχιση της πτυχιακής εργασίας ή την απόρριψή της.

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής, ο Επιβλέπων συντάσσει και αποστέλλει στην γραμματεία Υπηρεσιακό Σημείωμα Εξέτασης της πτυχιακής εργασίας (Παράρτημα 3) στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, ο τόπος εξέτασης και τα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.


Εξέταση

Με ευθύνη του επιβλέποντα ορίζεται τριμελής εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέπων και Συνεπιβλέπων (αν υπάρχει) και μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Κατά την εξέταση η τριμελής Επιτροπή αξιολογεί:

·       Την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας (10% του τελικού βαθμού).

·       Την συγγραφική αρτιότητα της πτυχιακής εργασίας (30% του τελικού βαθμού).

·       Το περιεχόμενο που περιλαμβάνει την ερευνητική αξία, τη δυσκολία, τον κώδικα που τυχόν αναπτύχθηκε κ.τ.λ. (60% του τελικού βαθμού).

Στην συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συμπληρώνει κατάλληλα το έγγραφο Βαθμολογία Πτυχιακής Εργασίας (Παράρτημα 4) και το έγγραφο παραδίδεται στη Γραμματεία.

Σε περίπτωση που η πτυχιακή αξιολογηθεί αρνητικά, ο φοιτητής καλείται να ξεκινήσει από την αρχή τη διαδικασία ανάληψης πτυχιακής με άλλον Επιβλέποντα Καθηγητή.


Προτεινόμενη Δομή Πτυχιακής Εργασίας

 

Τίτλος

Ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

 

Δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας

Στην δεύτερη σελίδα θα πρέπει να τοποθετηθεί η ακόλουθη δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου XXXX το έτος υποβολής της πτυχιακής:


Copyright@ ΧΧΧΧ Τμήμα Πληροφορικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης,

https://www.cs.duth.gr/

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του/των συγγραφέα/ων, του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας και του τμήματος Πληροφορικής του Δ.Π.Θ. και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).

 

 

Δήλωση τήρησης ακαδημαϊκής δεοντολογίας

Στην τρίτη σελίδα θα πρέπει να τοποθετηθεί η ακόλουθη δήλωση:

 

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπόγραφα ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται με λεπτομέρεια στην πτυχιακή εργασία. Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία, είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Πτυχιακή μου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης Τίτλου Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η Πτυχιακή Εργασία προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ευχαριστίες

Συνηθίζεται να συμπεριλαμβάνονται ευχαριστίες στις πτυχιακές εργασίες προς όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωσή τους.

 

Περίληψη

Πρόκειται για την περίληψη της πτυχιακής εργασίας προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί το θέμα ή τα θέματα που πραγματεύεται η εργασία. Μετά το τέλος της περίληψης θα δηλώνεται η επιστημονική περιοχή της εργασίας και 5 λέξεις κλειδιά. Το μέγιστο μέγεθος της περίληψης είναι μία (1) σελίδα.

 

Abstract

Πρόκειται για την περίληψη μεταφρασμένη στην Αγγλική γλώσσα.

 

Πίνακας Περιεχομένων

Εφόσον χρησιμοποιείται το word μπορούν οι ενότητες και υποενότητες να γίνουν με χρήση των styles ώστε η παραγωγή του πίνακα περιεχομένων να γίνεται αυτόματα. Διαφορετικά ο πίνακας περιεχομένων θα είναι δύσκολο να κατασκευαστεί και να συντηρηθεί.

 

Κατάλογος Σχημάτων

Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται όλα τα Σχήματα που χρησιμοποιούνται στην πτυχιακή εργασία με ιεραρχική αρίθμηση (παράδειγμα στο Template της πτυχιακής εργασίας).

 

Κατάλογος Πινάκων

Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται όλοι οι Πίνακες που χρησιμοποιούνται στην πτυχιακή εργασία με ιεραρχική αρίθμηση (παράδειγμα στο Template της πτυχιακής εργασίας).

 

1ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο μετά από μια σύντομη εισαγωγή που παρουσιάζει συνοπτικά στοιχεία σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται η πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να υπάρχει όλη η έρευνα που έχει γίνει από εσάς στο διαδίκτυο, από βιβλία και επιστημονικές εργασίες για την εύρεση παρόμοιων συστημάτων, υλικού που σχετίζεται με την πτυχιακή εργασία, εφαρμογών λογισμικού, αλγορίθμων, κ.τ.λ. ανάλογα με τη φύση της πτυχιακής εργασίας.

·       Σε αυτό το κεφάλαιο συνεπώς θα πρέπει να αναφερθεί τι έχουν κάνει οι άλλοι (με αναφορές) σε σχέση με τα θέματα που πραγματεύεται η πτυχιακή εργασία καθώς και η έρευνα που έχει γίνει σχετικά με το υλικό ή/και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της.

·       Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται συνοπτικά οι θεωρητικές έννοιες στις οποίες βασίστηκε η πτυχιακή και το υλικό ή/και το λογισμικό που αναπτύχθηκε σε σχέση με όλα όσα έχουν γραφεί προηγούμενα σε αυτό το κεφάλαιο.

·       Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση της δομής της υπόλοιπης εργασίας / κεφάλαιο, π.χ. «Στην συνέχεια στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά …, στο 3ο Κεφάλαιο …»

 

2ο Κεφάλαιο: Θεωρητικές Έννοιες

Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά και με αναφορές α) οι μέθοδοι, οι αλγόριθμοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν από εσάς εφόσον αυτές έχουν προταθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους επιστήμονες και να δοθούν συγκριτικά τα πλεονεκτήματά τους. β) Να περιγραφούν αν προτείνονται από εσάς μέθοδοι, αλγόριθμοι ή τεχνικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

 

3ο Κεφάλαιο: Περιγραφή Συστήματος (Υλικού)

Εφόσον η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει εκτός από την ανάπτυξη λογισμικού και την ανάπτυξη υλικού, στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιγραφεί με λεπτομέρειες το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, το υλικό που κατασκευάστηκε και ότι σχετίζεται με αυτό το υλικό, π.χ. τύπος μικροελεγκτή, στοιχεία για την επικοινωνία, επεξεργασία των σημάτων, κ.τ.λ. Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να δοθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες (εικόνες, σχήματα, συνδεσμολογίες, σχεδιαγράμματα, κ.τ.λ.) για το σύστημα που αναπτύχθηκε ώστε να δοθεί σε κάποιον η δυνατότητα να το κατασκευάσει ξανά.

Το κεφάλαιο αυτό προφανώς δεν είναι απαραίτητο αν η πτυχιακή εργασία αφορά μόνο την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής λογισμικού.

 

4ο Κεφάλαιο: Περιγραφή Λογισμικού

·       Επιλογή των γλωσσών προγραμματισμού και γιατί;

·       Τι κάνει το λογισμικό (χαμηλού ή/και υψηλού επιπέδου); Απαιτήσεις. Προδιαγραφές. Προσθήκη διαγραμμάτων π.χ. της UML όπως περιπτώσεων χρήσης, κλάσεων, ή κατάστασης.

·       Πως το κάνει; Κάποια παραδείγματα

·       Παρουσίαση μικρών χαρακτηριστικών τμημάτων κώδικα και επεξήγηση της λειτουργίας τους (με εσωτερική τεκμηρίωση)

·       Περιγραφή παραθύρων εφαρμογής, παρουσίαση εκτυπώσεων, πίνακες με καταστάσεις λειτουργίας, κ.τ.λ.

 

5ο Κεφάλαιο: Έλεγχος καλής λειτουργίας – Αποτελέσματα Χρήσης – Πειραματικά αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει παρουσιάζονται παραδείγματα ελέγχου καλής λειτουργίας και χρήσης από το σύστημα ή την εφαρμογή λογισμικού με φωτογραφίες, πίνακες με αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται διάφορες μετρήσεις και πειραματικά αποτελέσματα ανάλογα με τη φύση της πτυχιακής εργασίας, π.χ. μετρήσεις χρόνων απόκρισης για διάφορα μεγέθη, ποσοστά επιτυχίας / αποτυχίας, κ.τ.λ.

 

6ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα – Μελλοντικές Προτάσεις

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (τί έγινε, τα υπέρ και τα κατά καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πως επιλύθηκαν). Παρουσιάζονται επίσης μελλοντικές προτάσεις για βελτιώσεις αλλαγές και προσθήκες που μπορούν να γίνουν δίνοντας έτσι το έναυσμα για τη συνέχιση της πτυχιακής εργασίας από άλλον ενδιαφερόμενο φοιτητή.

 

Αναφορές

Πρόκειται για μια λίστα από βιβλιογραφικές αναφορές. Για κάθε ένα στοιχείο στην λίστα αυτή θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια αναφορά μέσα στο κείμενό μας. Πληροφορίες για να τρόπο συμπλήρωσης των βιβλιογραφικών αναφορών υπάρχουν στο template γραφής πτυχιακών εργασιών που συνοδεύει αυτό τον οδηγό.

 

Παράρτημα 1. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και χρήσης όλου του συστήματος (υλικού και λογισμικού)

Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή και τον χρήστη του συστήματος.

 

Παράρτημα 2. Ο κώδικας που αναπτύχθηκε με σχόλια

Αρχεία πτυχιακής