Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Πληροφορικής αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών και χωρίζεται σε δύο ειδών:

 

804ΕΔΕΕ – Πρακτική Άσκηση (προαιρετική)

805ΕΔΥΚ – Πρακτική Άσκηση Διδακτικής Επάρκειας (υποχρεωτική)

 

804ΕΔΕΕ – Πρακτική Άσκηση

Αποτελεί μια χρήσιμη δοκιμασία για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής και μπορούν να την αξιοποιήσουν ώστε να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία για τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας.

Εκπονείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. Παρέχει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους.

Προϋποθέσεις: Πρακτική άσκηση μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές/τριες από το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση δηλώνεται κανονικά όπως τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς ή έχουν δηλωθεί κατά προτεραιότητα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων και πιστώνεται με 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) ώστε οι φοιτητές/τριες να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου.

Διάρκεια: Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες κατά τους οποίους ο/η φοιτητής/τρια εργάζεται με μερική απασχόληση, 4 ώρες ημερησίως στον φορέα υποδοχής με τον οποίο έχει συνδεθεί η πρακτική άσκηση. Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται από το Τμήμα Πληροφορικής και εμφανίζεται ως επιλογή στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ.

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Επίκ. Καθηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

Πληροφορίες: Κανονισμός 804ΕΔΕΕ Πρακτικής Άσκησης

Ενέργειες: Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης (804ΕΔΕΕ - Υπόδειγμα Άιτησης Φοιτητή ΕΣΠΑ) στην Γραμματεία του Τμήματος, και μετά την λήψη της βεβαίωσης Πρακτικής και της Αναλυτικής Βαθμολογίας, απευθύνεστε στο ΕΣΠΑ (κα. Ιωάννα Παντελίδου, τηλ. 2510462151).

Πληροφορίες Γραφείο Πρακτικής ΕΣΠΑ: http://work.emt.ihu.gr/index.php/announcements.

 

805ΕΔΥΚ – Πρακτική Άσκηση για την Απόκτηση Διδακτικής Επάρκειας

 

Κεντρικός άξονας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης για την Απόκτηση Διδακτικής Επάρκειας (Π.Α.Α.Δ.Ε.) αποτελεί ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή, η ανάλυση και η αξιολόγηση της διδασκαλίας, ως βασικών τομέων άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Στην πρώτη φάση της Π.Α.Α.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια σχεδιάζει, πραγματοποιεί και αναλύει ωριαίες διδασκαλίες, ενώ στη δεύτερη φάση διδάσκει καθημερινά τα μαθήματα του ημερήσιου προγράμματος μιας σχολικής τάξης ή Πανεπιστημιακού Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διδακτικής άσκησης είναι δυνατό να υποστηρίζονται με διαλέξεις και εργαστήρια που αποσκοπούν στην ενεργοποίηση και την αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκομίσει από μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των προηγούμενων εξαμήνων τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την διεξαγωγή και την ανάλυση των διδασκαλιών.

Προϋποθέσεις: Πρακτική άσκηση απόκτησης διδακτικής επάρκειας δύναται να επιλέξουν οι φοιτητές/τριες από το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Η Π.Α.Α.Δ.Ε. δηλώνεται κανονικά όπως τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα μαθήματα 104EYYK, 204ΓΥΥΚ, 305ΓΥΥΚ, 406ΕΥΥΚ, 504ΕΥΥΚ τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της εν λόγω πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 3 μήνες.

Υπεύθυνος Π.Α.Α.Δ.Ε.: Καθηγητής Αύγουστος Τσινάκος

Πληροφορίες: Κανονισμός 805ΕΔΥΚ Πρακτικής Άσκησης Διδακτικής Επάρκειας

Η συμμετοχή στην εν λόγω Πρακτική Άσκηση, περιέχει δύο κατηγορίες Ενεργειών/Δράσεων Απαιτήσεων:

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

(Παρακολουθήσεις Διδασκαλιών σε Δημόσιο σχολείο. Συνολικά 10 παρακολουθήσεις ανά φοιτητή/τρια)

Οι φοιτητές παρακολουθούν διδασκαλίες των μαθημάτων της ειδικότητας τους στα σχολεία που θα διδάξουν. Κατά τη διαδικασία αυτή κρατούν λεπτομερείς σημειώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρονται ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική προσέγγιση του Διδάσκοντα, τις εκπαιδευτικές τεχνικές, τα εποπτικά μέσα κλπ. με σκοπό να βοηθηθούν στην καλύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξοικείωσή τους με τη Διδακτική διαδικασία.

 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

(Υλοποίηση Διδασκαλιών σε Δημόσιο σχολείο. Συνολικά 5 διδασκαλίες ανά φοιτητή/τρια)

Οι φοιτητές/τριες, σε συνεννόηση με καθηγητή της ειδικότητας τους που διδάσκει σε Δημόσιο σχολείο Δευτεροβάθμιας/Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρουσιάζουν πέντε ατομικές διδασκαλίες (στην ίδια ή διαφορετική Τάξη της Σχολικής Μονάδας). Οι διδασκαλίες τους πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στα ακόλουθα:

• Εκπαιδευτικές τεχνικές στο θεματικό πεδίο Πληροφορικής.

• Κατάρτιση σχεδίου διδασκαλίας μαθήματος της ειδικότητας του φοιτητή με συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων του σχεδιασμού της διδασκαλίας.

• Παραγωγή σχετικού διδακτικού υλικού και φύλλων εργασίας.

• Υλοποίηση διδασκαλίας-προσομοίωση, ανάλυση και αξιολόγηση ενδεικτικής διδασκαλίας μαθήματος ειδικότητας ενώπιον ακροατηρίου.

Οι ατομικές διδασκαλίες αξιολογούνται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

 

Διαδικασία υλοποίησης της Π.Α.Α.Δ.Ε.

Βήμα 1ο: Ο/Η ενδιαφερόμενος φοιτητής/τρια υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ (805ΕΔΥΚ - Υπόδειγμα Αίτησης Φοιτητή), για έλεγχο των προϋποθέσεων εκπόνησης της Π.Α.Α.Δ.Ε.

Βήμα 2ο: Εφόσον ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια τηρεί τις προϋποθέσεις, αυτός/αυτή επικοινωνεί με τη Σχολική Μονάδα ενδιαφέροντος του/της.

Βήμα 3ο: Η Σχολική Μονάδα αποστέλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ Υπηρεσιακό Σημείωμα Σύμφωνης Γνώμης αποδοχής του φοιτητής/τριας.

Βήμα 4ο: Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Κοινοποιεί στην Σχολική Μονάδα την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Βήμα 5ο: Η Σχολική Μονάδα ή ο/η ενδιαφερόμενος φοιτητής/τρια κατεβάζει από τα 3 Εσωτερικά σχετικά έγγραφα (805ΕΔΥΚ – Παρουσιολόγιο, 805ΕΔΥΚ - Επιμέρους Αξιολόγηση Διδασκαλίας και 805ΕΔΥΚ - Συνολική Αξιολόγηση Διδασκαλίας) τα οποία οφείλει να συμπληρώνει η Σχολική Μονάδα και στο ΤΕΛΟΣ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, αποστέλλονται από τη Σχολική Μονάδα σφραγισμένα σε ψηφιακή μορφή (pdf) στη Γραμματεία του Τμήματος info@cs.ihu.gr.

Βήμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης και αποφασίζει για την ολοκλήρωση (ή όχι) της Π.Α.Α.Δ.Ε.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της εν λόγω πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων 104EYYK, 204ΓΥΥΚ, 305ΓΥΥΚ, 406ΕΥΥΚ, 504ΕΥΥΚ.

• Η υλοποίηση της 805ΕΔΥΚ Πρακτικής μπορεί να γίνεται παράλληλα με την 804ΕΔΕΕ Πρακτική, εφόσον ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ οι ώρες παρουσίας στη Σχολική Μονάδα με τις ώρες της 804ΕΔΕΕ Πρακτικής

• Φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΤΕΙ) που εντάχθηκαν και παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημιακού Τμήματος, χρειάζεται να ολοκληρώσουν επιτυχώς και το μάθημα 808ΥΕ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ πέρα από την 805ΕΔΥΚ_Πρακτικης.

• Η 805ΕΔΥΚ Πρακτική διαρκεί 3 μήνες (βλ Κανονισμός 805ΕΔΥΚ Πρακτικής Άσκησης Διδακτικής Επάρκειας) και ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να ολοκληρωθεί νωρίτερα π.χ. να συμπτυχθούν παρακολουθήσεις ή διδασκαλίες καθώς παραβιάζεται ο χρόνος αξιολόγησης, ανάλυσης λαθών και βελτίωσης του ασκούμενου.

• Η έναρξη της 805ΕΔΥΚ Πρακτικης μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο Ακαδημαϊκό/Σχολικό Έτος, αρκεί να ΜΗΝ παραβιάζεται η 3μηνη παρουσία του ασκούμενου στη Σχολική Μονάδα.