10 Μαρ 2021 17:34 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διαμόρφωση της ύλης καθώς προχωρούν τα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της ύλης στα σχετικά μαθήματα καθώς προχωρούν τα διαδικτυακά μαθήματαΒϊοπληροφορικήΑπό το βιβλίο "Bioinformatics Algorithms", των Neil Jones, Pavel Pevzner


το κεφάλαιο Molecular Biology Primer, σελ. 57-79Από το βιβλίο "Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach: 2nd Edition, Vol II", των Phillip Compeau, Pavel Pevzner,


το κεφάλαιο "How Do We Locate Disease-Causing Mutations",

σελ. 120-138


το κεφάλαιο "How Did Yeast Become a Wine Maker?" (Clustering Algorithms)

σελ. 68-118


Από το βιβλίο "Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach: 2nd Edition, Vol I", των Phillip Compeau, Pavel Pevzner,


το κεφάλαιο "How Do We Assemble Genomes",

σελ. 115-180Από το βιβλίο "Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach: 2nd Edition, Vol ΙI", των Phillip Compeau, Pavel Pevzner,


το κεφάλαιο "Clustering",

σελ. 68-96 (k-means clustering) και σελ. 103-117Από το βιβλίο "Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach: 2nd Edition, Vol Ι", των Phillip Compeau, Pavel Pevzner,


το κεφάλαιο "Where in the Genome Does DNA Replication Begin?",

σελ. 2-64


Προγραμματισμός Δικτύων


Από το βιβλίο "Java Network Programming", Elliote Rusty Harold, τα κεφάλαια


1. Basic Network Concepts


2. Streams


3. Threads


4. Internet Addresses


5. URLs and URIs, σελ. 117-156


6. HTTP


7. URLConnections, σελ. 187-198


8. Sockets for Clients, σελ. 237-272


9. Sockets for Servers, σελ. 283-319Από το βιβλίο "Modern Java In Action", των Raul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft, το κεφάλαιο


Part 5 Enchanced Java Concurrency, σελ. 355-441Προηγμένα θέματα προγραμματισμούΑπό το ξενόγλωσσο βιβλίο "Core Java 9 for the Impatient" του Cay Hortsmann, τα κεφάλαια:


2. Object-Oriented Programming, σελ. 59-98


3. Interfaces & Lambda expressions, σελ. 97-131


4. Inheritance and Reflection, σελ. 135-177


5. Exceptions, Assertions and Logging, σελ. 181-192 (μόνο το Exception Handling)


6. Generic Programming, σελ. 207-214 (μέχρι και χωρίς την 6.4.3 Wildcards with Type Variables)


7. Collections, σελ. 235-2558. Streams, σελ. 259-283


9. Processing Input and Output, σελ. 287-325