Κινητικότητα Φοιτητών

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Erasmus η κινητικό­τητα φοιτητών (για σπουδές ενός εξαμήνου ή Πρακτική Άσκηση) σε πανεπιστήμια ή εταιρίες της ΕΕ.

Υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (μέσα από το οποίο κινείται το πρόγραμμα Erasmus) είναι ο κ. Νίκος Κιούρτης (τηλ. 2510462290), όπως επίσης η κα Φαίη Γεωργιάδου (τηλ. 2510462221) και η κα Άννα Μαδυτιανού (τηλ. 2510462308).

Το Γραφείο Erasmus βρίσκεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπι­στημίου (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Erasmus  http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/ και στο ίδιο το Γραφείο Erasmus.

Υπεύθυνος Καθηγητής Erasmus του Τμήματος Πληροφορικής είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ελευθέριος Μωϋσιάδης.