Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Προεδρικού Διατάγματος 160/3-11-2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Α.Ε.Ι.», «Σύμβουλοι Σπουδών», η συνέλευση του τμήματος ομόφωνα όρισε ως Συμβούλους Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής:

1. Αύγουστο Τσινάκο, Καθηγητή

2. Δημήτριο Καραμπατζάκη, Επίκουρο Καθηγητή

Ο σύμβουλος Σπουδών φροντίζει να πληροφορήσει του φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών. Ειδικότερα, ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:

·        τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων,

·        την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις,

·        το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή,

·        τα αποτελέσματα των εξετάσεων,

·        τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

·        την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών,

·        Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν πριν από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

Στοιχεία επικοινωνίας των Συμβούλων Σπουδών είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: Προσωπικό >> Μέλη ΔΕΠ.

Σύμβουλοι Σπουδών