Ερευνητικά Έργα στο Τμήμα Πληροφορικής

Τα ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. μέσω των Θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος παρουσιάζονται παρακάτω. Τα Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια λειτουργούν ως θύλακες έρευνας και ανάπτυξης, έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη καινοτόμα δράση στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν και προσφέρουν προστιθέμενη αξία στα ερευνητικά αποτελέσματα.

HUMAIN
Travel Grants for Scoping Research Labs Twinning opportunities by DRAGON-STAREuropean FP7
Προϋπολογισμός €3,500.002015
Επιστημονικός υπεύθυνος, για την προετοιμασία ίδρυσης Σινο-Ευρωπαϊκού ερευνητικού εργαστηρίου με τίτλο «Logic-Based Methods in Internet-of-Things (IoT) Applications» στο πανεπιστήμιο SouthWest Jiaotong University στην πρωτεύουσα Chengdu της επαρχίας Sichuan στην ΝΔ Κίνα.
Συμμετείχαν 2 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος.
Συντάχθηκε ένα MoU με το εκεί πανεπιστήμιο.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο HUMAIN-Lab (Επιστημονικός υπεύθυνος)

WESIS
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥADACOM S.A.
Προϋπολογισμός €8,933.002016
Συνεργασία με την εταιρία ADACOM S.A. για τιςανάγκες έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και την οικονομοτεχνική μελέτη ανάπτυξης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο WeSIS (Διαδικτυακών υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών)

HUMAIN
Special Education Robot Teaching Assistant (EduBot)Stavros Niarchos Foundation
Προϋπολογισμός €60,000.002016-2018
Επόπτης της εργασίας του υπότροφου Δρ Άγγελου Αμανατιάδη
Συμμετείχε 1 μέλος ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος.
Συνεργασία με την εταιρία ειδικής αγωγής «Πράξη» στην Καβάλα.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο HUMAIN-Lab

HUMAIN
Cyber Physical Systems for PEdagogical Rehabilitation in Special EDucation (CybSPEED)H2020-MSCA-RISE-2017
Προϋπολογισμός €1,296,000.002017-2021
Κύριος Εκπρόσωπος Συμμετέχοντος Ιδρύματος (Primary Participant Contact). Νόμιμος Εκπρόσωπος του Έργου (PLSIGN). Συντονιστής του Πακέτου Εργασίας WP#2 “Research on Analysis, Modelling and Synthesis of CPSs for Pedagogical Rehabilitation in Education” σχετικά με το περιεχόμενο όλων των 288 ανθρωπομηνών-επισκέψεων (secondments) του έργου, όπου 288*€4.500 = €1.296.000 και €4.500 είναι το κόστος κάθε υποτροφίας-ανθρωπομήνα.
Συμμετείχαν 13 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ τουΤμήματος.
Συνεργασία με τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σε Ισπανία (2), Γαλλία και Βουλγαρία, τρεις Ευρωπαϊκές εταιρίες σε Ελλάδα, Γαλλία και Βουλγαρία, και άλλα τρία Πανεπιστήμια σε Ιαπωνία, Χιλή και Μαρόκο.Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις σε διαφορετικές χώρες για προβολή του έργου μας.
ΘεσμοθετημένοΕργαστήριοHUMAIN-Lab (Primary Participant Contact)

HUMAIN
Increasing the well-being of the population by RObotic and ICT based iNNovative educatIon (RONNI)EU Danube Strategic Project Fund (DSPF)
Προϋπολογισμός €99,009.002018-2019
Προετοιμασία μιας τριμελούς κοινοπραξίας από Βουλγαρία, Ελλάδα και Κροατία για να υποβληθεί μια ευρωπαϊκή πρόταση έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών ρομπότ και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να βελτιωθείη ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού με καινοτόμες τεχνολογίες εκπαίδευσης.
Συμμετείχαν 7 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος.
Συνεργασία με δύο Βαλκανικά Πανεπιστήμια σε Κροατία και Βουλγαρία.Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις σε διαφορετικές χώρες γιαπροβολή του έργου μας.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο HUMAIN-Lab (Coordinator)

WESIS
CS-AWAREInnoSec I.K.E.
Προϋπολογισμός €6,618.932018
ΣυνεργασίαστοπλαίσιοτουΕυρωπαϊκούέργουCS-AWARE -A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis (Horizon 2020 Framework Programme)
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο WeSIS (Διαδικτυακών υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών)

HUMAIN
Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση (ΚοιΡο3Ε)ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός €970,078.152018-2021
Δράση «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α ́ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-00929.
Συμμετείχαν 3 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με την εταιρία ειδικής αγωγής «Πράξη» στην Καβάλα, την εταιρία ειδικής αγωγής Κέντρο Παιδιού και Γονέα στη Θεσσαλονίκη, την εταιρία συμβούλων EUROACTION στη Θεσσαλονίκη, και το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις σε διαφορετικές χώρες για προβολή του έργου μας.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο HUMAIN-Lab (Scientific Leader)

HUMAIN
Εξατομικευμένος Βέλτιστος Τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ (ΕΒΤΑΡ)ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός €997,292.702018-2021
Δράση «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α ́ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-00300.
Συμμετείχαν 4 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με την εταιρία συμβούλων EUROACTION στη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Οινολογίας στη Δράμα και τρεις οινοπαραγωγούς (βλ. Λαζαρίδης, Παυλίδης και Γεροβασιλείου -Τσακτσαρλής).Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις σε διαφορετικές χώρες για προβολή του έργου μας.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο HUMAIN-Lab (Scientific Leader)

HUMAIN
Αλγόριθμος Οπτικής Διαλογής με Μηχανική Όραση (Vi4m)INTERMEK S.A.
Προϋπολογισμός €20,000.002018-2021
Συμμετείχαν 2 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 1 εξωτερικός συνεργάτης και 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με την εταιρία INTERMEKS.A. για τις ανάγκες έργου με αντικείμενο την οπτική διαλογή μαρμάρινων πλακιδίων.
MLV Research Group

HUMAIN
Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός €2,869,470.252020-2023
Συμμετέχουν 5μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος, ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με την εταιρία συμβούλων EUROACTION στη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Οινολογίας στη Δράμα και τρεις οινοπαραγωγούς
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο HUMAIN-Lab (Scientific Leader)

AETMA
ImTech4Ed –Immersive Technologies for EducationErasmus+
Προϋπολογισμός €449,750.002020
European Project KA203-799974A4 (KA2-EU) Duration 36M
Συμμετέχoυν 3 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 3 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με το GAME lab of Kolone , και το Εuropean University of Cyprus σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τις υπηρεσίες εμβύθισης στην Εκπαίδευση
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (Partner)

AETMA
i-PEAR –Inclusive Peer Learning with Augmented Reality AppsErasmus+
Προϋπολογισμός €336,536.002020
European Project KA2 -EU, Duration 36M
Συμμετέχoυν 2 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 3 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με E-Learning Koordinatorin für die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τις υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητάς στην Εκπαίδευση
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (Partner)

AETMA
SHERPAErasmus+
Προϋπολογισμός €667,454.002019
European Project (Key Action 3), Duration 24M
Συμμετέχoυν 3 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές
Συνεργασία με European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) με θέμα την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων των σχολικών μονάδων της Ευρώπης. Στα πλαίσια του ίδιου έργου υπάρχει στενή συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, το Τallin University of Estonia , το University of Jyvaskyla Finland -και το National Research Council, Institute for Ed. Tech. ,Italy
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMALab(ConsortiumCoordinator)

AETMA
SmartROOT Smart faRming innOvatiOn TrainingErasmus+
Προϋπολογισμός €374,763.002020-2023
European Project Erasmus KA2-GR, Duration 36M
Συμμετέχoυν 2 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
ΣυνεργασίαμεUniversity of Western Macedonia (UOWM) [Greece], AGRIVI DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE (AGRI) [Croatia], Sidroco Holdings (SID) [Cyprus], Spanish Food and Drink Industry Federation (FIAB) [Spain], INFALIA PRIVATE COMPANY (INF) [Greece], Swedish University of Agricultural Sciences [Sweden]
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (Partner)

AETMA
JAUNTY –Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstemsErasmus+
Προϋπολογισμός €281,135.002020-2023
European Project KA2 -EU, Duration 36M
Συμμετέχoυν 2 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
ΣυνεργασίαμεTechnical University of Sofia (TUS) [Bulgaria], K3Y (K3Y) [Bulgaria], University of Western Macedonia (UOWM) [Greece], Public Power Corporation (PPC) [Greece], University of Nicosia (UNIC) [Cyprus]
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (Partner)

AETMA
Cooperation for fusing skills on Cloud-based Open GeoInformatics: Innovative Environmental ManagementErasmus+
Προϋπολογισμός €388,151.002019-2021
European Project (Key Action 2), Duration 36M
Συμμετέχoυν 3 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με την UNESCO Con-E-Ect σε δράσεις εκπαίδευσης, περιβάλλοντος μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Πανεπιστήμιο Αβινιόν (Γαλλία) –Συντονιστής, Maison Régionale de l'Eau (Γαλλία), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα), Ελληνικά Δάση ΟΕ (Ελλάδα), Institute of Information and Communication Technologies (Βουλγαρία), ECOMED bvba (Βέλγιο).
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (Partner)

AETMA
ICEΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός €815,761.162020-2023
Δράση «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α ́ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Συμμετέχoυν 4 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με την εταιρία PRISMA, και το Ίδρυμα ΜΟΧΑ στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA-Lab (Scientific Leader)

AETMA
A.T.P.P InnovationΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός €255,454.042019-2021
Δράση «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α ́ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Συμμετέχoυν 3 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος, 3 μεταπτυχιακοί και 2 φοιτητές.
Συνεργασία με την εταιρία Τροφίμων ROYAL στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προώθησης προϊόντων.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA-Lab (Scientific Leader)

AETMA
RESISTANTEU GRAND
Προϋπολογισμός €230,000.002020-2022
Συμμετέχoυν 2 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με Συνεργασία με την UNESCO Con-E-Ect σε δράσεις εκπαίδευσης, περιβάλλοντος μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA-Lab (Scientific Leader)

AETMA
Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός €1,534,337.952020-2022
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης, η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

AETMA
Εκπαιδευτική Ρομποτική στα σχολεία μέσω διαδικτύου με επαυξημένη πραγματικότηταeROBSON ERASMUS KA2
Προϋπολογισμός €300,000.002021-2022
«Εκπαιδευτική Ρομποτική στα σχολεία μέσω διαδικτύου με επαυξημένη πραγματικότητα» στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA2 με φορέα χρηματοδότησης τnν ERASMUS EU.

AETMA
INCIDENCE - promotINg Cyber-hygIene in eDucation through sEcuring distaNCe lEarningErasmus+
Προϋπολογισμός €236,767.002021-2023
European Project Erasmus+ KA2, Duration 24M
Συμμετέχουν 3 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με Stockholm University (SU) [Sweden], University of Western Macedonia (UOWM) [Greece], MASSIVE DATA DYNAMIC (MASSIVE) [Sweden], Sidroco Holdings (SID) [Cyprus]
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (Partner)

WESIS
ELECTRON - rEsilient and seLf-healed EleCTRical pOwer NanogridHorizon 2020
Προϋπολογισμός €10,207,562.502021-2024
European Project H2020-SU-DS-2020
Συμμετέχουν 4 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος, ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Συνεργασία με 32 εταίρους από 13 χώρες με συντονιστή την INTRASOFT INTERNATIONAL
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο WeSIS Lab (Partner) σε συνεργασία με το AETMA Lab

HUMAIN
Αλγόριθμος Οπτικού Εντοπισμού Ρωγμών Μαρμάρων (VI4MC)INTERMEK S.A.
Προϋπολογισμός €50,000.002020-2023
Συμμετέχουν 1 μέλος ΔΕΠ και 1 ΕΔΙΠ του Τμήματος, 1 Μεταδιδάκτορας και 3 εξωτερικοί συνεργάτες.
Συνεργασία με την εταιρία INTERMEKS.A. για τις ανάγκες έργου με αντικείμενο τον οπτικό εντοπισμό ρωγμών σε μαρμάρινα πλακίδια.
MLV Research Group