Στόχοι του ΤμήματοςΤο Τμήμα Πληροφορικής ανήκει στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Δημιουργήθηκε το 2019 με το Νόμο 4610 (ΦΕΚ 70Α/7-5-2019) μετά τη συνένωση τεσσάρων ιδρυμάτων στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Τμήμα διοργανώνει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θεραπεύει τα αντικείμενα της Πληροφορ­ικής και των Υπολογιστών. Παρέχει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με ένα σημαντικό αριθμό σύγχρονων μαθημάτων. Από τα μαθήματα αυτά ένας μεγάλος αριθμός, υποχρεωτικά και επιλογής, είναι μαθήματα του 6ου, του 7ου και το 8ου εξαμήνου από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Το Τμήμα επίσης παρέχει σε όλους τους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Επάρκεια.

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών».

Από το ακαδ. έτος 2020-2021 λειτουργεί και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Εμβύθισης-Καινοτομία στην Εκπαίδευση την Επιμόρφωση και το Σχεδιασμό Παιχνιδιών".

Από το ακαδ. έτος 2020-2021 επίσης λειτουργεί στο Τμήμα και ο 3ος κύκλος Σπουδών (Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών).

Στους στόχους του Τμήματος είναι η υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών σε αντικείμενα της Πληροφορ­ικής και των Υπολογιστών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας. Η δημιουργία αποφοίτων που με την άρτια κατάρτισή τους θα εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία και θα συμβάλλουν δημιουργικά σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα της νέας ψηφιακής εποχής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστή­μο­νες, σε όλους τους τομείς σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Στο πλαίσιο επίτευξης αυτών των στόχων το Τμήμα Πληροφορικής:

·    Αναπτύσσει στους φοιτητές του τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγω­νι­στικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

·    Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα και προετοιμάζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευ­τικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές περι­βάλ­λον.

·    Διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα.

·    Παράγει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

·    Διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια που καλύπτουν όλους τους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.

·    Έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς, ενώ πολλά από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη.

·    Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

·    Συνεργάζεται με φορείς, εταιρίες, οργανισμούς και τη βιομηχανία, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και ευρύτερα, με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το τμήμα διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό. Πλήρως εξοπλι­σμένους εργαστηριακούς χώρους για τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την πληροφορική και τους υπολογιστές, ηλεκτρονικά, ενσωμα­τω­μένα συστήματα και ρομποτική.