Πρόγραμμα Διδακτορικών ΣπουδώνΤο Τμήμα Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε επιστημονικά αντικείμενα συναφή με αυτά του Τμήματος Πληροφορικής, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος (ΦΕΚ Β’ 3457/19-08-2020).

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και προσφέρονται δωρεάν.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πληροφορικής έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(1)  Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρι­σμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το Τμήμα Πληροφορικής χαμηλότερος από τον παραπάνω βαθμό πτυχίου, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης του Τμήματος Πληροφορικής.

(2)  Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

 

α.    Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «8.0» (οκτώ).

β.    Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%».

γ.     Για σπουδές στις Η.Π.Α. υψηλότερος ή ίσος με «Β».

δ.    Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το «Β» των Η.Π.Α.

 

Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες διδάκτορες μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχια­κών Σπουδών με βαθμό μικρότερο των παραπάνω απαιτούμενων ορίων, όταν διαπιστωμένα έχουν συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικό αντικείμενο και συγκεκριμένα, ή μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με κριτές ή μία (1) ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές ή ένα (1) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες αυτής της κατηγορίας οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής, τα οποία ορίζονται από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

(3)  Το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών θα πρέπει είναι συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής.

(4)   Έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

Αίτηση Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει, στις ημερομηνίες που προβλέπονται από την ανάρτηση θεμάτων, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1)  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

(2)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(3)  Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(4)  Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(5)  Βεβαιώσεις ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους τίτλους σπουδών έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

(6)  Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

 

H πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας, (ε) επάρκεια αγγλικής γλώσσας που χορηγεί το κέντρο ξένων γλωσσών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(7)  Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων, τα στοιχεία των οποίων (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο) θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Οι επιστολές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους.

(8)  Περίληψη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.

(9)  Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).

(10)                  Θετική εισήγηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(11)                  Ερευνητική Πρόταση (όπως περιγράφεται παρακάτω). Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 

α.    Τίτλο, Θεματική Περιοχή / Πεδίο, Λέξεις - Κλειδιά.

β.    Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας.

γ.     Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής.

δ.    Βασικό σκοπό, στόχο και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

ε.     Προτεινόμενη μεθοδολογία Έρευνας.

στ. Συνάφεια ή συνέργεια του προτεινόμενου θέματος με το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο.

ζ.     Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση.


Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Το Τμήμα Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το A’ Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, από 16/10/2023 - 13/11/2023.


Λόγω των συνθηκών πανδημίας που επικρατούν οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος (info@cs.ihu.gr)


Πρότυπα έγγραφα


Αίτηση

Ερευνητική Πρόταση

Περίληψη Μετ.Διατριβής
Θεματικές Περιοχές Διδακτορικών Διατριβών Α’ Εξαμήνου 2023-2024

Επιβλέπων
Θεματική περιοχή
Α. ΤΣΙΝΑΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. ΤΣΙΝΑΚΟΣ
AI AGENTS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
Α. ΤΣΙΝΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ
Δημιουργικό chatbox για σύνθεση καινοτόμων προτάσεων
ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ
Σχεδίαση μοντέλων ευφυΐας ρομπότ με συγκερασμό γλωσσικών (chatbox κ.ά.) και αισθητήριων (οπτικών, ηχητικών κ.ά.) δεδομένων
ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ
Προγραμματισμός ρομποτικού χεριού για συλλογή αντικειμένων στη βάση ανόμοιων τύπων δεδομένων (αφής, όρασης κ.ά.)
ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ
Προγραμματισμός εναέριου πολυκόπτερου (drone) με βραχίονα
ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ
Επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων (big data) για πρόβλεψη ή/και αναγνώριση
Ε. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
Συστήματα Φυσικών Διαλόγων (Chatbots). (Συστήματα Φυσικών Διαλόγων. Large Language Models. Πολυτροπικά Συστήματα Διαλόγων)
Ε. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
Κατηγοριοποίηση Χρηστών μέσω Δυναμικής της Πληκτρολόγησης. (Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών πληκτρολόγησης του χρήστη με σκοπό την άντληση πληροφοριών για εγγενή ή επίκτητα γνωρίσματά του.)
Θ. ΛΑΓΚΑΣ
Συστήματα Οπτικών Ινών Επόμενης Γενιάς: Βελτιστοποίηση Συνδεσιμότητας
Θ. ΛΑΓΚΑΣ
Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Industrial IoT): Τεχνικές SDN ή/και vMEC
Θ. ΛΑΓΚΑΣ
Απτικό Διαδίκτυο των Πραγματων (Tactile IoT): Μηχανισμοί Υποστήριξης Εφαρμογών Εμβύθισης
Θ. ΛΑΓΚΑΣ
Δίκτυα Επόμενης Γενιάς: Εξατομίκευση Λειτουργιών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
Θ. ΛΑΓΚΑΣ
Ανοικτά Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης (O-RAN): Τεχνικές Διαμοιρασμού βάσει Blockchain
Θ. ΛΑΓΚΑΣ
Διαδίκτυο των μη-Eπανδρωμένων Aεροσκαφών (Internet of Drones): Δυναμική Διαχείριση Δικτυακής Κυκλοφορίας
Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ
Μεθοδολογίες και Προσεγγίσεις στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού με Εκτέλεση σε Πραγματικό Χρόνο
Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ
Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη Συμπεριφορών σε Ρομπότ Εξυπηρέτησης
Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ
Αυτόνομη Πλοήγηση Τροχοφόρων Ρομπότ με Εφαρμογές στη Γεωργία Ακριβείας
Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ
Συνεργατική Πλοήγηση Κινούμενων Ρομπότ που Βασίζεται σε Σύννεφο
Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ
Μεθοδολογίες και Προσεγγίσεις της Μαλακής Ρομποτικής (Soft Robotics)
Ι. KΑΖΑΝΙΔΗΣ
Συνεργατικά περιβάλλοντα με υβριδική χρήση τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας
Ι. KΑΖΑΝΙΔΗΣ
Αξιοποίηση των τεχνολογιών εμβύθισης στην εκπαιδευτική ρομποτική και το STEAM
Ι. KΑΖΑΝΙΔΗΣ
Ενσωμάτωση υπηρεσιών ΑΙ σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εμβύθισης (Αξιοποίηση AI bot (GPT based application) σε περιβάλλον VR/AR. )
Ι. KΑΖΑΝΙΔΗΣ
Αξιοποίηση των τεχνολογιών εμβύθισης για την προώθησης της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking) σε μία διαθεματική προσέγγιση
Ι. KΑΖΑΝΙΔΗΣ
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Παιδαγωγικά μοντέλα και θεωρίες μάθησης στην αξιοποίηση των τεχνολογιών εμβύθισης και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση
Ι. KΑΖΑΝΙΔΗΣ
Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα απτικών διεπαφών στην εκπαίδευση και σε άτομα με προβλήματα όρασης
Κ. ΡΑΝΤΟΣ
Διαχείριση κινδύνων σε περιβάλλοντα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη
Κ. ΡΑΝΤΟΣ
Νομισματοποίηση δεδομένων (Data monetization)
Κ. ΡΑΝΤΟΣ
Απειλές και προστασία από κυβερνοεπιθέσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη
Κ. ΡΑΝΤΟΣ
Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε ψηφιακά δίδυμα
Κ. ΡΑΝΤΟΣ
Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στο metaverse βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη
Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ COMPLETELY FAIR SCHEDULER ΤΟΥ LINUX ΣΤΟ FREEBSD
Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ BYTECODES ΣΤΟΝ GRAAL VM COMPILER
Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ NEXT-GENERATION SEQUENCING ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: READ MAPPING, VARIANT DETECTION, GENOME ASSEMBLY