Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


·        Ενότητα 1: Μιγαδικοί Αριθμοί

 Θεωρία: Φανταστική Μονάδα. Ορισμός Μιγαδικών Αριθμών και βασικές ιδιότητες. Γεωμετρική Παράσταση Μιγαδικών Αριθμών. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού.

 Ασκήσεις: Εφαρμογές Μιγαδικών Αριθμών στη Matlab.


·        Ενότητα 2: Μιγαδικές Συναρτήσεις

 Θεωρία: Ορισμός Μιγαδικών Συναρτήσεων. Εκθετική/Λογαριθμική Μιγαδική Συνάρτηση. Τριγωνομετρικές/Υπερβολικές Μιγαδικές Συναρτήσεις.

 Ασκήσεις: Εφαρμογές Μιγαδικών Συναρτήσεων στη Matlab.


·        Ενότητα 3: Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (Δ.Ε.)

 Θεωρία: Ορισμός Συνήθους και Μερικής Δ.Ε.. Τάξη Δ.Ε.. Γραμμικές Δ.Ε.. Γενική και Ειδική Λύση Δ.Ε.. Προβλήματα Αρχικών και Συνοριακών Τιμών.


·        Ενότητα 4: Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης - Μέρος 1ο

 Θεωρία: Δ.Ε. Χωριζόμενων Μεταβλητών, Ομογενείς Δ.Ε., Γραμμικές Δ.Ε., 

 Ασκήσεις: Επίλυση Δ.Ε. Πρώτης Τάξης με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 5: Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης - Μέρος 2ο

 Θεωρία: Ακριβείς Δ.Ε., Δ.Ε. Bernoulli, Δ.Ε. Riccati 

 Ασκήσεις: Επίλυση Δ.Ε. Πρώτης Τάξης με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 6: Διαφορικές Εξισώσεις Δεύτερης Τάξης - Μέρος 1ο

 Θεωρία: Γραμμικές Δ.Ε. Δεύτερης Τάξης, Ομογενείς Γραμμικές Δ.Ε. Δεύτερης Τάξης με σταθερούς συντελεστές,  Μη-Ομογενείς Γραμμικές Δ.Ε. Δεύτερης Τάξης με σταθερούς συντελεστές

 Ασκήσεις: Επίλυση Δ.Ε. Δεύτερης Τάξης με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 7: Διαφορικές Εξισώσεις Δεύτερης Τάξης - Μέρος 2ο

 Θεωρία: Γραμμικές Δ.Ε. Δεύτερης Τάξης με μεταβλητούς συντελεστές, Δ.Ε. Euler, Υποβιβασμός Τάξης

 Ασκήσεις: Επίλυση Δ.Ε. Δεύτερης Τάξης με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 8: Μετασχηματισμός Laplace - Μέρος 1ο 

 Θεωρία: Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Μετασχηματισμός Laplace συναρτήσεων, Μετασχηματισμός Laplace παραγώγων συναρτήσεων

 Ασκήσεις: Μετασχηματισμός Laplace με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 9: Μετασχηματισμός Laplace - Μέρος 2ο 

 Θεωρία: Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace, Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Τιμών (Π.Α.Τ.) με χρήση Μετασχηματισμών Laplace

 Ασκήσεις: Επίλυση Π.Α.Τ. με χρήση Μετασχηματισμών Laplace με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 10: Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων

 Θεωρία: Εφαρμογή του Μετασχηματισμού Laplace, Εφαρμογή μεθόδων γραμμικής άλγεβρας

 Ασκήσεις: Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 11: Μετασχηματισμός Fourier - Μέρος 1ο 

 Θεωρία: Ορθογώνια σύνολα συναρτήσεων, Τριγωνομετρικές σειρές, Σειρά του Fourier μιας συναρτήσεως, Ολοκλήρωση-Παραγώγιση σειρών Fourier

 Ασκήσεις: Μετασχηματισμός Fourier με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 12: Μετασχηματισμός Fourier - Μέρος 2ο 

 Θεωρία: Ολοκλήρωμα Fourier, Μετασχηματισμός Fourier

 Ασκήσεις: Μετασχηματισμός Fourier με χρήση της Matlab.


·        Ενότητα 13: Επαναληπτικό μάθημα. Συζήτηση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος.